VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD


VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A JINÉ AKCE

(dále jen "Podmínky")1. Předmět úpravy Podmínek
Tyto Podmínky společnosti M.P. AGENCY, s.r.o., IČ: 05023882, se sídlem Židovská 101 v Jičíně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v části C,číslo37031,www.mpagency.cz upravují práva a povinnosti mezi M.P. AGENCY, s.r.o. a zákazníkem vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné Akce prostřednictvím prodejního platebního portálu ("www.zazitnejvic.cz"), již M.P. AGENCY, s.r.o. provozuje, a veškeré s tímto související vztahy.


2. Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi M.P. AGENCY, s.r.o. a zákazníky mají níže uvedené pojmy následující význam:

"Akce": Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

"Pořadatel": M.P. AGENCY, s.r.o. zajišťující organizaci konkrétní Akce.

"Zákazník": Osoba užívající prodejní platební portál a služeb M.P. AGENCY, s.r.o. pro uzavření smluvního vztahu za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

"platební portál": webový portál www.zazitnejvic.cz Objednávkový a distribuční systém provozovaný M.P. AGENCY, s.r.o. , umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek.

"Vstupenka": Doklad (cenina) vydaná v platebním portálu, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

"Smluvní prodejní místo": Smluvní prodejní místo je prodejní místo M.P. AGENCY, s.r.o. schválené, na němž je možné Vstupenky pouze zakoupit. Provozní dobu Smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel Seznam Smluvních prodejních místa je uvedena na Webovém portálu.

"Webový portál": Internetové stránky M.P. AGENCY, s.r.o. na adrese www.zazitvic.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání služby a Vstupenek na tyto Akce.


3. Smluvní vztahy
Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je M.P. AGENCY, s.r.o., Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s M.P. AGENCY, s.r.o. v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných M.P. AGENCY, s.r.o. a těchto Podmínkách.

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na Akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědná M.P. AGENCY, s.r.o., která si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby pořadatele. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat u Smluvního prodejního místa Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

Využitím služeb Platebního portálu www.zazitnejvic.cz a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje do vztahu s M.P. AGENCY, s.r.o. v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka služeb platebního portálu a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán podmínkami.


4. Vstupenky a jejich druhy
Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému platebního portálu. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Vstupenky lze zakoupit ve formě tištěné (pouze Smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím Webového portálu, v podobě je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky je možné například/ když je vstupenka poslaná e-mailem v místě konání Akce. Práva ze Vstupenky zakoupené ve formě "e-mail" se uplatňují v souladu s těmito Podmínkami předložením platné "faktury o koupi" vydané M.P. AGENCY, s.r.o..


5. Prodej Vstupenek
Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit, případně rezervovat následujícími způsoby:

1) online prostřednictvím platebního portálu www.zazitnejvic.cz
2) osobně v Agentuře M.P. AGENCY, s.r.o., Židovská 101, Jičín
3) přes Smluvní prodejní místa, vždy uvedeno u každé akce

Zakoupení Vstupenky na Smluvním prodejním místě:
Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na Smluvním prodejním místě v otevírací době této prodejny bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané.

Zakoupení Vstupenky prostřednictvím Webového portálu-platebního portálu
Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 5 Vstupenek nebo Voucherů na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat službu Voucher, pokud to rezervační systém umožňuje.

Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku a uhradit ji prostřednictvím on-line platby PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ BRÁNY KB SMARTPAY.
Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol.
Vstupenka bude zaslána emailem včetně variabilního symbolu.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě , který by koupi Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@mpagency.cz

Hromadné objednávky a rezervace prostřednictvím telefonu nebo emailu:
Hromadné objednávky Vstupenek (ve větším množství než 5 kusů), objednávky a rezervace pro držitele průkazu ZTP/P - vozíčkáře, případně ostatní držitele průkazu ZTP/P a ZTP, objednávky Vstupenek ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že Zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím telefonu v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin na telefonních číslech 736 491 391, případně písemně na emailové adrese info@mpagency.cz>. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití Webového portálu a call-centra se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je Zákazník.

Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na Akci a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných Vstupenek nebo Voucherů se specifikací dané Akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka ze strany M.P. AGENCY, s.r.o. je Smlouva o účasti na Akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za Vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o účasti a Vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.


6. Ceny a poštovní poplatky
Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou Smluvního prodejního místa. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky. V případě, že Zákazník vyžaduje zaslání zakoupených Vstupenek poštou, je povinen uhradit rovněž poštovné a balné ve výši určené M.P. AGENCY, s.r.o. při objednávce Vstupenek.

Platba ceny Vstupenek a případného poštovného a balného se provádí převodem na bankovní účet M.P. AGENCY, s.r.o., číslo účtu 115-2411080227/0100, popřípadě lze částku uhradit v hotovosti v centrální kanceláři M.P.AGENCY s.r.o. na adrese Židovská 101, Jičín ve výše uvedené otevírací době. Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

V případě zaslání Vstupenek poštou lze Vstupenky objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním příslušné Akce (objednávky se zasláním do ČR), nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním Akce (objednávky se zasláním mimo ČR). M.P.AGENCY s.r.o. za žádných okolností nenese odpovědnost za termín doručení či případné nedoručení zásilky na Zákazníkem udanou adresu. Cena expedičního poplatku pro zaslání Vstupenek formou doporučené zásilky činí 60,- Kč, jedná-li se o cenné psaní v rámci ČR, pak činí tato částka 90,- Kč, do ostatních zemí světa se poštovné pro cenné zásilky řídí ceníkem společnosti Česká pošta, s.p.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.


7. Reklamace
Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Smluvního prodejního místa a v případě dodání Vstupenek Poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu M.P. AGENCY, s.r.o., elektronickou poštou na email info@mpagency.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců M.P. AGENCY, s.r.o.. Obsluha Smluvního prodejního místa podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha Smluvního prodejního místa povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit obsluze Smluvního prodejního místa vydanou Vstupenku.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.


8. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele
U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby M.P. AGENCY, s.r.o.

Podmínky pro vracení vstupného, včetně lhůty pro uplatnění nároku na vrácení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje M.P. AGENCY, s.r.o. do 14 dnů od zjištění této skutečnosti. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese info@mpagency.cz, vstupné se vrací v místě Smluvního prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet nebo vstupenek zakoupených na dobírku, zajišťuje vracení vstupného centrální kancelář M.P. AGENCY, s.r.o. na adrese Židovská 101, Jičín. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Smluvního prodejního místa, jinak na adresu centrální kanceláře M.P. AGENCY, s.r.o., Židovská 101, Jičín.


9. Ochrana osobních údajů
M.P. AGENCY, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci užívání Platebního portálu, zejména tedy elektronickou adresu (e-mail) a další údaje, které Zákazník v rámci užívání Platebního portálu vědomě poskytne. Osobní údaje M.P. AGENCY, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

M.P. AGENCY, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je M.P. AGENCY, s.r.o. oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

Projevem vůle učiněným v průběhu užití Platebního portálu nebo při jiném využití služeb uděluje Zákazník společnosti M.P. AGENCY, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování P latebního portálu, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla M.P. AGENCY, s.r.o. nebo na emailovou adresu info@mpagency.cz. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že M.P. AGENCY, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho os údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo může požadovat, aby M.P.AGENCY s.r.o. odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení M.P. AGENCY, s.r.o.


10. Závěrečná ustanovení
Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s M.P. AGENCY, s.r.o. vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na Akci odstoupit.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář M.P. AGENCY, s.r.o. zasláním požadavku na emailovou adresu info@mpagency.cz.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018 a M.P. AGENCY, s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.Dne: 29.10.2018


Jičín